Thursday, December 17, 2009

هر کسی در خانه اش عکس خمینی دارد حتمن به تظاهرات دفاع از آرمان های حضرت امام برود

جای بسی خوشحالی است که جنبش سبز ازادیخواهی ایران زمین بر عکس همیشه تاریخ ، می داند چه می خواهد و می داند چه می کند.
این جنبش کاریزما پرور نیست.
این جنبش ، خود کاریزمای خویش است.
این جنبش عکس هیچ کسی را بعنوان معصوم بالا نمی برد.
این جنبش زنده است.
این جنبش به مانند بهار ، همیشه سبز است و روز بروز تازه و تازه تر می شود.
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment