Wednesday, December 2, 2009

هم شانزده آذر نزدیک است ...... هم جمهوری اسلامی رفتنی است

شانزده آذر روزی است که روزگار را بیش از پیش بر دیکتاتور تیره و تار خواهیم کرد
جمهوری اسلامی مثل میوه گندیده ایست کهبا کوچکترین نسیمی از فراز درخت روزگار بر زمین خفت و ذلت خواهد افتاد
اگر شانزده آذر هم نشد ، تاسوعا نزدیک است
تاسوعا نشد ، عاشورا نزدیک است
عاشورا نشد ، سوم و هفتم و چهلم در پیش است
باز هم نشد دوازده بهمن
نشد ، بیست و دوی بهمن
چهارشنبه سوری هم فاتحه مع الصلوات
عید نوروز هم این بادر جداٌ بر همگان شاد و خحسته باد
.................................
زنده باد آزادی.............
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment