Tuesday, December 8, 2009

احمدی نژاد ، تو آنقدر حقیری که حتا ارزش فحش دادن هم نداری !

نکته جالبی که از خلال شعارهای دیروز ( شانزده آذر ) میتوان براحتی استنباط کرد این است که کسی زحمت شعار دادن علیه کوتوله ترین دلقک سیاسی ( ا.ن) را بخود نداده است.
تنها دلیلی که میتوان برای این واقعیت جالب پیدا کرد این است که در دنیای امروز حتا فحش خوردن هم وزن و اعتبار ( یا ضد اعتبار ) میخواهد که این آدم هیچکدامش را ندارد.
این را بگذارید به حساب هوشمندی سیاسی فوق العاده ایرانیان که واقعاٌ با چشمان بینا و گوشهای شنوا به سمت جلو پیش میروند
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment