Saturday, December 5, 2009

آقای احمدی نژاد ، امام زمان از ترس سبزها جرأت ظهور کردن نداره ! نیازی به آمریکا نیست

جناب ا.ن. اخیراٌ ذرت جدیدی پرت کرده اند
اینکه : سند داریم که آمریکا مانع ظهور امام زمان شده ! توفان خنده ها
میخواستم به ایشون و ارباباشون برای آخرین بار بگم که :
Align Rightآقای احمدی نژاد ، امام زمان از ترس سبزها جرأت ظهور کردن نداره ! نیازی به آمریکا هم نیست
امام زمانی که نائب بر حقش خ.ر. باشه تکلیفش روشنه
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران و ایرانی

No comments:

Post a Comment