Monday, December 7, 2009

پس این ارتش دلاور ایران کجاست که بیاید و پشتیبان مردم باشد ؟ ارتش ملی ، به داد مردم برس

ابتدا بگویم که امروز 16 آذر است و هدف از نوشتن این چند خط بهیچ عنوان تبلیغ خشونت ، جنگ و یا خدای ناکرده برادر کشی نیست
اینک که مقامات سپاه و بسیج و نیروی انتظامی با بیشرمی و وقاحت هرچه تمامتر شمشیر از رو بسته و به جنگ مردم آمده اند و مانع رسیدن صدای بدنه اصلی این نیروها به مردم هستند و ارث پدری خود را از جان و مال و ناموس مردم طلب میکنند چرا ما نباید ارتش افتخارآفرین کشورمان را که هدفی جز دفاع از این مردم ندارد به همیاری و کمک بطلبیم ؟
آیا فکر نمی کنید که اشاره ای هر چند کوچک از جانب ارتش میتواند بسیار سریعتر روند اوضاع را به نفع جنبش آزادیخواهی مردم ایران تغییر دهد ؟
به هر حال در طول تاریخ 70 سال گذشته و از زمان تشکیل ارتش نوین ایران ، هرگز ندیده و نشنیده ایم که ارتش رو در روی مردم که همه گاه آنان را در حکم ولی نعمتان خود میدانسته است ، قرار گیرد

زنده باد آزادی
پاینده باد ایران
استوار باد ارتش مردمی ایران

No comments:

Post a Comment