Thursday, December 3, 2009

خداوندا ، آیا حقیقتاٌ از آفرینش احمدی نژاد شرمسار نیستی ؟

بار الها ،
بعنوان یک بنده حقیر سراپا تقصیر عرض می کنم که :
من از اینکه در زمان زندگی احمدی نژاد زندگی میکنم شرمسارم
من از اینکه احمدی نژاد هم ایرانی است خجالت میکشم
من از اینکه احمدی نژاد هم آدم است ( اگر باشد ! ) احساس بدی دارم
من از اینکه احمدی نژاد خود را رئیس جمهور ایران می داند آتش میگیرم
من از اینکه احمدی نزاد خود را دانشگاهی می داند از درس خواندن خودم پشیمانم
راستی ، خداوندا ، شما از اینکه به یک همچو موجودی نعمت زندگی بخشیدی شرمنده نیستی ؟
ببخشید قربان ، فقط یک درد دل بود

No comments:

Post a Comment