Saturday, December 12, 2009

شش ماه از کودتای انتخاباتی گذشت ، شب درازه قلندر هم بیداره ! محرم نزدیکه

بعضی وقت ها پیش خودم فکر می کنم که چقدر این ضرب المثل های فارسی بجا گفته شده و مصداق پیدا می کنند
اینجا هم یکی از همان موارد استAlign Right
داستان شش ماه تلاش همه جانبه مردم ایران در سراسر گیتی ، اکنون به جای حساس خود نزدیک می شود
محرم را عوامل رژیم جمهوری اسلامی ، سی سال در بوق و کرنا کردند و هرگز فکر نمی کردند کارشان بجایی برسد که از آمدن همین محرم نیز وحشت داشته باشند
هر چه فکر می کنم بیشتر به این نتیجه می رسم که تقریباٌ محال ممکن است که این رژیم با همه دبدبه و کبکبه اش از این محرم جان سالم بدر ببرد
بقول مثل معروف : شب درازه ( بازم شاشت میگیره ! ) قلندر هم بیداره
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment