Sunday, December 13, 2009

آقای خامنه ای ، انتخابات تمام نشده ! لطفاٌ شما با زبان خوش کنار بکشید و الا ...

آقای خامنه ای ، انتخابات تمام نشده ! لطفاٌ شما با زبان خوش کنار بکشید و الا کنارتان می کشانیم
البته از شما غیر از این هم انتظار نمی رود
شما هم مانند تمام اسلاف دیکتاتور خود ، زبان خوش سرتان نمی شود و این سرنوشت محتوم شماست
در کوتاه زمان ، شما نیز به زباله دان تاریخ انداخته خواهید شد و دور نیست آن زمان
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment