Saturday, December 5, 2009

هشتاد سال گذشت و ما هنوز تاوان این جمله را می دهیم


از سید حسن مدرس نقل می کنند که گفت
دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست
ای لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود


زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

1 comment:

  1. و شما هیچ میدانید که این جله فقط بخش کوتاهی از سخنان مدرس بوده است ؟ ای کاش متن تمام آن سخنرانی را میخواندین که مدرس هم از اوضاع دینی و هم از اوضاع سیاسی و بلبشوی آن روز در عذاب بوده و با گفتن این جمله منظورش این بوده که نه سیاست مون وضع خوبی داره و دین و دین داری مون و هر دو مثل هستند و هیچ کدام از دیگری بهتر نیست و هر دو مشکل دارند . و این نکبت ها سی سال است همین یک جمله را پیراهن عثمان کردن و کوتاه نمیان

    ReplyDelete