Sunday, December 13, 2009

من یک ساختارشکنم

از آنجایی که رژیم جمهوری اسلامی از نوع رژیم های توتالیتر ( تمامیت خواه ) است ، هرگز اجازه هیچ تعییری را بدون شکستن ساختارش نمی دهد و اتفاقاٌ این دقیقاٌ نهایت نقطه ضعف این نوع رژیم هاست
در نتیجه نیازی به هیچ گونه پنهان کاری یا تعارف نیست که بگوییم ما راهی به جز ساختارشکنی نداریم
سربلندانه اعلام میکنم که من بعنوان یک سبز ایرانی ، ساختارشکنم و به این ساختارشکنی میبالم
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment