Monday, December 7, 2009

ما پایبند به خط هیچ امامی نیستیم . ما پایبند به آرمان آزادی میهنمان هستیم . یک کلام ختم کلام

ما پایبند به خط هیچ امامی نیستیم . ما پایبند به آرمان آزادی میهنمان هستیم . یک کلام ختم کلام !
فقط خواستم یک بار دیگر تأکید کنم که کسی دچار اشتباه نشود
همین !
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment