Friday, January 1, 2010

نامه محسن رضایی به خامنه ای - آقا محسن ، شما لطف کن و به نوکریت برس و خفه شو !

شما رو بخدا ببینید میزان شعور سیاسی فرمانده جنگ هشت ساله رو !
تازه این بابا میخواست رپیس جمهور این مملکت هم بشه !
عاقبت لقمه حرام خوردن چیزی بهتر از این نخواهد شد !
من که انصافاٌ زبانم قاصره از این که چیزی در مورد این آقا بنویسم !
تنها چیزی که میدانم این است که احمدی نژاد با همه حرامزادگی اش با امثال محسن رضایی شرف داره !
همین

No comments:

Post a Comment