Thursday, January 28, 2010

در تهران " کیش " میدهیم و در شهرستانها " مات " می کنیم

در برخی از سایت های خبری و رسانه های ماهواره ای به نقل از منابع آگاه ذکر می شود که قرار است رژیم جمهوری اسلامی در روز بیست و دو بهمن تعداد زیادی از نیروهای سپاهی و بسیجی و وابستگان و جیره خوران و مزدورانش را از سراسر کشور به تهران بیاورد تا ضمن استفاده از آنان جهت نشان دادن انبوه جمعیت طرفدار رژیم ، کنترل اوضاع را نیز بدست بگیرد . اگر چه این خبر میتواند برای تهران کمی نگران کننده باشد و کار را اندکی دشوارتر کند ولی این امید را نیز در پی دارد که با تخلیه شهرستانها از عوامل رژیم ، عرصه برای خودنمایی هر چه بهتر و قویتر هم میهنان عزیز ساکن شهرستانها باشد و به همه جهانیان و از همه مهمتر به دیکتاتور نشان دهد که جنبش سبز مردمی فقط منحصر به تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران نیست . بدین ترتیب براحتی میتوان رژیم را در تهران " کیش " و در شهرستانها " مات " کرد . آنوقت چهره دیکتاتور ماتم زده مفلوک دیدن دارد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

2 comments:

  1. Iran Tomorrow!

    http://www.youtube.com/watch?v=HDzZUhyi9sw

    ReplyDelete
  2. Calling for the biggest protest by GREENS on 22 Bahman.

    http://www.youtube.com/watch?v=bWGwVXGrZMo

    ReplyDelete