Friday, May 21, 2010

پرسشی از آقای جنتی

آقای جنتی ، راستی اونموقع که شما طلبه جوانی در حوزه علمیه بودید چکار می کردید که به شما نمره خوب بدهند ؟ بشکه !؟
دانشجویان این دوره و زمانه ، خوشبختانه از نوع و جنس شما نیستند و سرشان را بر عکس شما بالا می گیرند .
زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment