Wednesday, January 26, 2011

آقای حیدر خان مصلحی ! درست گفتید . این فتنه تا زمانی که سر شما و اربابانتان را زیر آب نکند ادامه دارد

در خبرها ( بخصوص سایت ارزشی تابناک متعلق به مظهر غیرت جمهوری اسلامی - محسن رضایی ) به نقل از جیمز باند جمهوری اسلامی ، حیدر مصلحی آمده بود که فتنه های سال پیش هنوز ادامه دارد و چه و چه ! لازم است بعنوان یک ایرانی نکته ای را به ایشان یادآوری کنم : حیدر خان ! این فتنه یک شبه بوجود نیامده است که یک شبه از بین برود . اگر قرار هم باشد که چیزی از بین برود این شما و اربابانتان هستید . وحشت این روزهای شما بی علت هم نیست . می دانم تمام استخوانهای شما و رهبرتان میلرزد وقتی خبرهای تونس و اینک مصر و الجزایر و یمن و اردن و ... را می بینید و می شنوید . عیبی ندارد . لذتش را ما می بریم . بقول قدیمی ترها : این خط و این نشان . بازم همدیگه رو می...بی... نیم

No comments:

Post a Comment