Sunday, January 9, 2011

شخصاً امیدوارم دیگر هیچ پیروزی ورزشی به نام جمهوری اسلامی و زیر پرچم عقرب نشان آن به دست نیاید

اینجوری بهتره ! مملکت باید همه چی اش به همه چی بیاد ! نمیشه هر سال این همه هواپیما سقوط کنه و اینهمه اعدامی و این همه کشته تصادفات جاده ای و این همه کشت و کشتار و جنایت و تجاوز به حقوق مردم بشه ، این همه فقر و بدبختی و فلاکت باشه ، اونوقت مثلاً دلمون خوش باشه که تیم مون در فلان رشته ورزشی قهرمان اینجا و آنجا شد که تازه ! بعدش احمدی نژاد و دار و دسته مزدورش بیان فخر بفروشن و همه چی رو یکسره به حساب خودشون واریز کنن . از همه بچه های ورزشکار معذرت می خوام ولی امیدوارم هیچکدوم موفق نشن پرچم جمهوری اسلامی رو به اهتزاز دربیارن . مردمی که معطل نون شبشونن پیروزی ورزشی به چه دردشون می خوره ؟ آره دوستان ! در دراز مدت این به نفع همه ست . اینجوری خیلی بهتره

No comments:

Post a Comment