Thursday, January 20, 2011

یک پرسش : آیا می توان گفت نقطه قوت جنبش مردمی تونس ، عدم وجود یک رهبری محافظه کار ا ست ؟

جنبش سبز ایرانیان را می توان از جهات مختلف با آنچه در تونس اتفاق افتاد مقایسه کرد . اگر چه گفته میشود که مردم تونس تا حدی از ایرانیان الهام گرفته بودند اما بد نیست ما هم بدقت به حرکت آنها خیره شویم و از آن درس بیاموزیم . برای شروع میتوان به پاسخ سؤال فوق فکر کرد . اگر خیزش مردم دو هفته بیشتر ادامه پیدا می کرد آیا ممکن نبود ما هم شاهد فرار سران رژیم باشیم ؟ اگر مردم بجای آنکه همه امیدشان را به آنچه آقای مهندس موسوی می گوید نبسته بودند ( می دانم ایشان با نیت خیر و از سر مصلحت اندیشی مردم را از ادامه حرکت بازداشتند ) آیا ممکن نبود رژیم بشکند ؟ البته لازم است یادآوری کنم که من در اینجا به هیچ عنوان قصد تخطئه کسی را ندارم . در این باره بیشتر می نویسم . زنده باد آزادی و دموکراسی

No comments:

Post a Comment