Saturday, February 12, 2011

این روزها تمام جهانیان چشم به 25 بهمن دوخته اند

برای تو هم میهن آزاده ام !
برای تو که باور داری این ملتها هستند که سرنوشت آینده کشورشان را تعیین می کنند .
برای تو که با دخالت خارجی و جنگ مخالفی و می دانی که مسیر دموکراسی هرگز از راه جنگ نمی گذرد .
برای تو که درد سالها استبداد را با تک تک سلولهایت و تا مغز استخوانت درک کرده ای .
برای تو که از خامنه ای ، از جنتی ، از صدا و سیمای ضرغامی ، از مجلس فرمایشی ، از خبرگان بی خاصیت رهبری ، از عربده جوئی های امثال احمدی نژاد و از هر آنچه متعلق به جمهور اسلامی است خسته شده ای .
برای تو که به رغم سوختن و ساختن در این همه سالهای سیاه استبداد و خودکامگی ، سرنوشت و آینده بهتری را برای فرزندت آرزومندی .
برای تو که با داشتن پاسپورت ایرانی در هیچ کجای این جهان جایی در شأن و اعتبار ایرانی نداری .
برای تو که خسته ای از دیدن دخترکان کبریت فروش سر چهار راه .
برای تو که سایه منحوس اعتیاد و فقر و فحشاء را همیشه در کنار خود حس کرده ای .
برای تو که شأن انسانی ات در هر لحظه توسط عوامل پیدا و پنهان رژیم به تمسخر گرفته می شود .
برای تو که با داشتن این همه سرمایه عظیم انسانی و طبیعی ، باید شاهد این واقعیت تلخ باشی که سرمایه مملکتت به تاراج میرود و خرج جنایت جنایتکاران در گوشه گوشه دنیا می شود .
و برای تو که نام بلند ایران و ایرانی کنج صفحات تاریخ میجویی و بدنبال اعتلای آن هستی .
برای تو می نویسم !
تونس را و تونسی ها را دیدیم .
مصر و مصری ها را دیدیم .
سخنان آن جوان رعنای مصری را هم شنیدیم که خود را وامدار جنبش حق طلبانه تو می داند و انتظاری بهتر برای آینده ات .
به هزار و یک دلیل سیاسی و جغرافیایی ، موقعیت ایران از هر دو سرزمین مصر و تونس برجسته تر و بااهمیت تر است ! این را هم می دانیم .
اینک ، در آستانه 25 بهمن و با کوله باری از تجربه بیش از یکصد سال مبارزه در راه ازادی ، چشم جهانیان به همت من و تو دوخته شده است و همگان در انتظاری کشنده بسر می برند . انگار همه می دانند که کلید بسیاری از مشکلات امروز منطقه و جهان در دستان ماست . انگار همه می خواهند که ما پیشقراول راهی شویم که در پایان آن آزادی و حقوق بشر ، این شیرین ترین ودیعه خداوند به بنی آدم ، با زندگی مردمان عجین شده باشد .
پس ! بر ماست که این رسالت تاریخی و جهانی مان را با دست و پا و قدم و قلم و اندیشه مان ، در روز 25 بهمن به متمدنانه ترین شکل ممکن به انجام رسانیم .
هان ! این مائیم و این آینده روشن ایران
زنده باد آزادی
برقرار باد حکومت مردمی در ایران
و پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment