Sunday, October 3, 2010

آیا دولت ایالات متحده آمریکا واقعاً ما را به مسخره گرفته است ؟

خبر : آمریکا اعلام کرد که کلیه دارائی های هشت نفر از مقامات جمهوری اسلامی به ظن دست داشتن در تضییع همه جانبه حقوق بشر و جنایت های احتمالی ، در آمریکا بلوکه شده و این مقامات از انجام سفر به آمریکا منع شده اند . این جمله برای همه ایرانیانی که در راه آزادی میهن شان مبارزه می کنند بسیار جذاب و شیرین و نشاط بخش است و یک پیروزی بزرگ محسوب می شود و به همین دلیل همگان چه بعنوان مخالف و چه بعنوان موافق در مورد آن اظهار نظر می کنند . پرسشی که در این میان به ذهن متبادر می گردد این است که آیا اساساً این هشت نفر در آمریکا هیچگونه اموالی ( مستقیم یا غیر مستقیم ) دارند یا خیر و آیا هیچکدام از این هشت نفر قصد مسافرت به آمریکا را در آینده دور یا نزدیک دارند ؟ واقعاً باید پرسید که این نوع تحریم ها فقط جنبه تبلیغاتی دارد یا خیر ؟ آیا این تحریم ها ، صرف نظر از سرگرم کردن اپوزیسیون برای کوتاه مدت ، هیچ اثری بر روی عملکرد جنایتکارانه جمهوری اسلامی دارد یا خیر ؟ آیا این تحریم ها آنقدر کارساز هستند که جمهوری اسلامی را ذره ای در جنایت هایش با تردید روبرو سازد یا فقط اسباب پررویی هر چه بیشتر عوامل جنایت پیشه جمهوری اسلامی را فراهم می سازد ؟ برای من واقعاً مهم است که نوع حمایت هایی که از جانب کشورهای خارجی از جنبش آزادیخواهی مردم ایران می شود به گونه ای هوشمندانه ، مؤثر و دارای پیام مشخص باشد که بهانه دست دشمنان مردم ندهد و آنان را در تکرار این ادعا جری تر نسازد که : آمریکا و کشورهای غربی - و به طریق اولی اپوزیسیون خارج از کشور - هیچ اطلاع دقیقی از اوضاع و احوال داخل مملکت ندارند و تنها دارند در تاریکی تیر پرتاب می کنند . البته در جنایت کار بودن این هشت نفر و تعداد زیادی دیگر از عمال و مزدوران جمهوری اسلامی هیچ شکی نیست ولی آیا با این نوع تحریم ها واقعاً گامی به جلو برداشته شده یا فقط اسباب مسخره کردن مبارزات بر حق مردم فراهم شده است ؟ امیدوارم کسی پیدا شود و پاسخی امیدوار کننده به این پرسش بدهد . زنده باد آزادی ایران زمین

No comments:

Post a Comment