Sunday, October 24, 2010

رئیس جمهور فاشیست ! دانشگاه تهران هم جای تو نیست

با توجه به بازدید احتمالی احمدی نژاد از داشگاه تهران و به یاد هم میهن دلاورمان ، یوسف رشیدی - که در سال 87 حرف دل همه دانشجویان واهل علم را بر پلاکاردی دست نوشته فریاد زد - ما هم یکصدا فریاد بر می آوریم که : رئیس جمهور فاشیست ! دانشگاه تهران هم جای تو نیست . اصلاً هیچ دانشگاهی جای تو نیست . دانشگاه به زعم تو و رهبرت جای خس و خاشاک و میکروبهاست و نیازی نیست شما برای کسب آبروی و اعتبار از دست رفته رهبر و دولتت خود را به دانشگاه آویزان کنی . شما و لشکر مزدوران و چماقداران و چاقوکشان را با دانشگاه ، مرکز علم و خردگرایی چه کار ؟

No comments:

Post a Comment