Tuesday, September 28, 2010

آیا براستی اسلام قابل دفاع است ؟

فقط کافی است یک نگاه اجمالی به وضعیت و جایگاه 57 کشور مسلمان جهان و نقش آنان در پیشرفت جوامع بشری بیندازیم . صرف نظر از اینکه آیا واقعاً اسلام بعنوان یک دین یا حتی یک سرگرمی بدرد می خورد یا نه و آیا اساساً می تواند حداقل موجبات سعادت مردم جوامعی که به آن اعتقاد دارند را فراهم کند و حتی با قبول این فرضیه که " اسلام به ذات خود ندارد عیبی ... عیب اگر هست از مسلمانی ماست " نمیتوان به این نتیجه رسید که اسلام بعنوان آئینی که یا درست اجرا نمیشود و یا قابل فهم و درک نیست و اجازه میدهد به نامش اینهمه بدبختی نصیب مردم گردد ، باید از صحنه زندگی بشر حذف گردد ؟ آیا کسی هست که بتواند بصورت منطقی و با حساب دو دو تا چهار تا و با در نظر گرفتن این همه آثار مخرب اسلام ، از آن دفاع کند ؟

1 comment:

  1. بر اساس مقاله ای که چندی پیش در یکی از روزنامه های ج.ا خواندم نوشته بود :نقش 57 کشور مسلمان جهان در تولید علم فقط 5 درصد می باشد !
    اگر اسلام خوب می باشد و قوانینش باعث سعادت بشر است چرا تا به حال در تمام این 1400 سال حکومت اسلامی قابل قبول و پیشرفته ای به وجود نیامده ؟
    فرض بگیریم که در ایران اسلام به درستی اجرا نشد و همیشه باعث پسترفت کشور شد ، در کشورهای دیگر چطور ؟
    آیا می توانید یک کشور مسلمان پیشرفته و آزاد را نام ببرید ؟

    ReplyDelete