Sunday, September 12, 2010

فائزه خانم ، لطفاً نامه اقای دستغیب را هفت بار با صدای بلند برای پدرتان بخوانید

این نامه بخشی از فریاد در گلو مانده ایرانیان است . به پدرتان بگویید که ایشان کارهای دیگری غیر از پشت سر دیکتاتور نماز خواندن هم دارند . بفرمایی که لطفاً این آخر عمری یک یادگار و اسم نیک از خودشان برای ما که نه - برای شما - به یادگار بگذارند . همین

No comments:

Post a Comment