Wednesday, September 15, 2010

عقب نشینی خفت بار ا.ن در مقابل مجلس فرمایشی ، چیزی نیست جز مسخره کردن همه کسانی که واقعاً به او رأی داده اند

پس گرفتن احکام صادره نماینگی رئیس جمهور در امور منطقه ای و تبدیل آن به حکم مشاوره ، تنها یک عقب نشینی معمولی نبود . فرمان از جایی رسید که فراتر از سطح پرواز احمدی نژاد بود . تازه ، این احکام جدید هم مبنای قانونی ندارند و بزودی در کذر زمان به فراموشی سپرده میشوند . با این کار ، احمدی نژاد ثابت کرد که بیش و پیش از هر چیزی از فرمان " هش " که از بالا رسید تبعیت می کند و تنها چیزی که برایش مهم نیست اعتبار و جایگا صندلی ای است که به آن تکیه زده است . در این میان اما ، دلم برای آنانی که سادگی کردند و به احمدی نژاد رأی دادند می سوزد چون رأیشان تا این پایه توسط خود رأی گیرنده به سخره گرفته و بی ارزش شده است . افسوس که غیرتی در کار نیست که به خیابان ها بریزند و آبروی رفته شان را اعاده کنند . خطاب به همه رأی دهندگان به ا.ن میگویم که : باش تا صبح دولتتان بدمد ، کاین هنوز ار نتایج سحر است

No comments:

Post a Comment