Thursday, October 1, 2009

امروزخشتک احمدی نژاد را پشت و رو سرش می کشیم

بازی امروز تنها یک بازی نیست
روز قدرت نمایی مردم است
روزی است که مردم ایران به همه دنیا ثابت خواهند کرد که عصر دیکتاتوری سر آمده است
روز آشتی ملی است
روز قرمز نیست
روز آبی نیست
روز سبز است
دهم مهر را نیز در تقویم ایران جاودانه خواهیم کرد

1 comment: