Wednesday, October 14, 2009

سیزده آبان امسال منتظر عذر خواهی کسانی هستیم که 30 سال پیش آبروی کشور عزیزمان را در تمام جهان بردند

به آقایان عبدی ، اصغرزاده ، بیطرف ، موسوی خوئینی ها ( آمر ) و همه کسانی که در روز سیزده آبان سال پنجاه و هشت ( دقیقاٌ سی سال پیش ) طی یک حرکت زشت و غیر دیپلماتیک و غیر متمدنانه ، اقدام به بالا رفتن از دیوارهای سفارت وقت آمریکا در تهران کرده و باعث این آبروریزی و بدنامی شدند
شاید بتوان ریشه خیلی از مصیبت ها و بدبختی ها و گرفتاری ها ی سی سال اخیر را در همین حرکت نابخردانه دانست
جنگ هشت ساله ، ایجاد اختناق موجود ، محرومیت ها ی سیاسی و اقتصادی میهن مان که در تمام عرصه های زندگی از سقوط پیاپی هواپیماهای روسی اجاره ای گرفته تا پرداخت بهایی گاه تا چند برابر برای اکثر ملزومات صنعتی و پزشکی و دارویی و غذایی و چه و چه که جان و مال و ابروی مردم بینوا را به نابودی کشانده است

با درک تمام این واقعیت های تلخ و با توجه به آنجه هم اکنون در کشورمان می گذرد لازم است تمام این آقایان در یک اقدام مردانه و متمدنانه ، سینه ستبر کنند و از کار زشتشان عذرخواهی و اعلام برائت کنند و با این حرکت وفاداری شان را به آرمانهای واقعی و حق طلبانه مردم نشان دهند

این آخرین فرصت برای این اقدام شجاعانه است و بعد از این هم مقبول نیست

No comments:

Post a Comment