Friday, May 27, 2011

منت خامنه ای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

منت خامنه ای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت !
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات !
پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب !
از دست و زبان که برآید کز عهده شکر( سید علی خامنه ای ) بدر آید !

No comments:

Post a Comment