Sunday, December 19, 2010

آقای علی دایی ! پس کو " بی بی ات فاطمه زهرا " که این باخت های مفتضحانه را به گردنش بیندازی ؟

بالاخره خود این جناب علی دائی هم افتاد تو کوزه ! باخت های پیاپی و مفتضحانه پرسپولیس به جایی رسید که علی دائی هم نتوانست با کمک " خانم فاطمه زهرا " کاری بکند . تنها کاری که کرد استعفا بود . این استعفا را به فال نیک میگیرم چرا که باید مسئولیت پذیر بود . راستش را بخواهید متحیر شدم وقتی چند سال پیش از زبان همین آقای علی دائی ( کسی که سابقه تحصیلات دانشگاهی نیز دارد ) شنیدم که برد تیم پرسپولیس ( مسابقه و جایش را یادم نیست ) کار خانم فاطمه زهرا بوده است . تمام زحمات و تلاشهای بازیکنان و کادر ملی و سرمایه گزاری های عظیم به هیچ انگاشته شد و اعتبار این برد یکسره به حساب اعتقادات شخصی علی دائی - تازه اگر واقعاً اعتقادی هم در میان بوده باشد ، من شک دارم - واریز شد . فرهنگ چاپلوسی و پاچه خواری نتیجه ای جز این ندارد . نمیشود وقتی میبریم بگوییم با عنایات فلانی و بهمانی بود و وقتی میبازیم تقصیر خودمان باشد . باید پذیرفت که فوتبال نیاز به مدیریت ، تلاش ، بازیکن خوب ، تاکتیک و تکنیک مناسب و کار خالص ورزشی دارد . مملکت و به تبع آن ورزش را نمیتوان با عنایات خاصه به پیش برد . علی دایی باید زیر تیغ انتقاد برود و مرد میدان باخت باشد و شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکند . باید بگوید که تیم پرسپولیس را نمیتوان به سپاه پاسداران و فرماندهان بیلیاقت و بیسواد و جنایتکار آن سپرد و توقع برد داشت . به مردگان هم کاری نداشته باشند . همین

No comments:

Post a Comment