Wednesday, August 4, 2010

و اما بشنوید از حکایت آن که در همدان از شوق دیدار رئیس جمهورش ...زید و متهم به ترور شد

عجب مملکتی داریم . حتی نمیتوان براحتی دفع باد کرد . یک کسی در همدان از شوق دیدار رئیس جمهور مردمی و تحت و فشار و استرس زیاد ناشی از شوق زدگی ، ...زید و بناگهان شهره خاص و عام شد . برخی اورا صهیونیست احمق پنداشنتد و برخی نیز فریب خورده داخلی که از محل یک میلیارد دلار کمک آمریکا اقدام به خرید یک عدد نارنجک اتمی دست سازخانگی ( از همان نوعی که در زیرزمین خانه با کاسه بشقاب میسازند ) کرده و چون فرق میان ا.ن و گوشت کوبیده را نیز نمی دانسته نتوانسته این نقشه وحشتناک را به اجرا درآورد ! ولی واقعیت آن است که یک بنده خدایی نتوانسته جلوی شکمش را بگیرد . نمیدانم شاید با دیدن این تحفه آدم ...زش میگیرد ! همین

No comments:

Post a Comment