Saturday, July 31, 2010

آیا زمان " تقدس زدایی " از خمینی هنوز فرا نرسیده است ؟

در آستانه بیست و دومین سالگرد جنایت فجیعی که در زندانهای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و باعث جان باختن هزاران انسان بیگناه بر روی چوبه های دار و در برابر جوخه های اعدام ، قرار گرفته ایم . بقول قدیمی ها ، واضح و مبرهن است و بر کسی پوشیده نیست که این جنایت علیه بشریت علاوه بر اینکه نمیتوانسته بدون اطلاع خمینی ( یک مرد روحانی !! ) انجام گرفته باشد بلکه اتفاقاٌ روزبروز روشنتر می شود که بدستور مستقیم او صورت گرفته است . اگر بخواهیم فهرستی از جنایت ها ، دروغ ها و خیانت های خمینی در طول سالهای بعد از انقلاب تهیه کنیم قطعاً در این مقال نمی گنجد ولی به همین یک فقره ( سال 67 ) بسنده می کنم . اگر بپذیریم که این جنایت ، با هر تعریفی در عداد جرائم سنگین و از نوع جنایت علیه بشریت است ( که هست ) آیا اصرار بر تقدیس خمینی و او را " حضرت امام " خطاب کردن ، چیزی جز دهن کجی به عدالت ، انسانیت ، اخلاق و حقوق بشر و همچنین هم رأیی و هم داستانی با این جنایتکار هست ؟ آیا در برابر جان هایی که در طول این همه سال از بین رفته اند ، حداقل کاری که میتوان کرد تقدس زدایی از خمینی و شکستن بت بزرگ نیست ؟ مطمئنم که راه آزادی ایران زمین از هر مسیری بگذرد از جاده " حضرت امام " نخواهد گذشت . بامید آزادی ایران و ایرانی از یوغ استبدادزدگی و عوامفریبی

No comments:

Post a Comment