Wednesday, August 25, 2010

فرمول و قانون اول و آخر ایرانیان برای میزان محبوبیت هر کس به این شرح است

میزان محبوبیت هر کس در ایران با میزان نزدیکی یا دوری او از خ.ر و ا.ن نسبت معکوس دارد ! یعنی هر کس به اینها نزدیک شود محبوبیتش کمتر خواهد شد و هر کس از این ها فاصله بگیرد و زیر بار خفت دیدار با اینها نرود و مجیزشان را نگوید و شرفش را نفروشد به مردم و قلب های آنان نزدیکتر خواهد شد . این فرمول شامل همه هنرمندان و ورزشکاران و سیاستمداران و نویسندگان و شعرا و هنرپیشگان و ... بوده ، هست و خواهد بود . نیازی هم به مثال آوردن و اسم بردن نیست ! همه می دانند بجز کاسه لیسان بارگاه عظمی

No comments:

Post a Comment