Thursday, November 12, 2009

طرح جدید اقتصادی دولت ! ای مرده شور طرحت را ببرد احمدی نژاد

ا.ن. در گفتگوی مستقیم تلویزیونی نظر خود در مورد لایحه دولت برای حذف یارانه ها و نتایجی را که از اجرای این قانون انتظار می رود شرح داد و گفت که اجرای آنچه که دولت طراحی کرده طی پنج سال باعث می شود "اقتصاد ما در سطح جهانی حداقل ده پله صعود کند."

ا.ن. گفت که بازسازی اقتصاد ایران بدون هدفمند کردن یارانه ها امکان ندارد و افزود که در حال حاضر، بخش عمده نفت تولیدی در داخل مصرف می شود و با ادامه رشد مصرف، تا چند سال دیگر، جمهوری اسلامی نفتی برای صادرات نخواهد داشت در حالیکه با اجرای لایحه مورد نظر دولت، مصرف نان و انرژی 20 درصد کاهش می یابد هر چند توضیح نداد که در صورتیکه بهای این کالا تغییر نکند، کاهش مصرف به چه شکل تحقق خواهد یافت.

برخی اقتصاددانان معتقدند از آنجا که ساختار اقتصادی ایران به دلیل عوامل سیاسی و اجتماعی دارای گرایش شدید تورمی است، ضربه ناشی از افزایش بهای کالاها در پی اجرای طرح دولت به شکل کنونی و بدون فراهم کردن زمینه مساعد قبلی، همراه با تزریق پول از راه توزیع یارانه های نقدی، شرایط را برای تشدید فشارهای تورمی و احتمالا بروز تورم لجام گسیخته فراهم خواهد آورد.

ا.ن. گفت که از آنجا که اعتقاد دارد این طرح برای کشور مفید است، اهمیتی نمی دهد اگر اجرای آن باعث شود "دولت از نظر مردم بیفتد

می خواستم این موضوع را بهانه کرده و خطاب به ا.ن. بگویم که

ای مرده شور خودت ، دولتت وطرحت را ببرد

No comments:

Post a Comment