Friday, March 2, 2012

امروز شرم در مقابل برخی از مدعیان اصلاح طلبی شرمنده شد !

خاتمی و حسن خمینی و هاشمی در انتخابات شرکت کردند . نمی دانم اینان به طرفداران خامنه ای رأی دادند یا به طرفداران خامنه ای ؟ به هر کسی رأی داده باشند رسمن به مردم پشت کردند و شرم را در مقابل خوشان شرمنده کردند

No comments:

Post a Comment