Thursday, December 15, 2011

یک زمانی کشور ما هم یک "روز مادر" درست و حسابی و بیاد ماندنی داشت : 25 آذر

آیا می توان الآ ن در ایران کسی را پیدا کرد که به محض مواجه شدن با این پرسش که "راستی امسال روز مادر چه روزی است" جواب مشخصی داشته باشد ؟ 
آیا روز مادرو روز پدر نباید در تقویم هجری شمسی جایی داشته باشند ؟
برای آنان که روز بیست و پنج آذر را هنوز روز مادر می دانند : روز مادر گرامی باد
روز مادر بر مادران داغدار پارک لاله گرامی باد

No comments:

Post a Comment