Friday, November 5, 2010

جندالله ، فرزند خلف جمهوری اسلامی است

خشونت ، خشونت به دنبال دارد . این جمله را بارها شنیده ایم و نمونه های عینی بیشماری نیز از آن سراغ داریم . جندالله ، گروهی که توسط عبدالمالک ریگی پایه گذاری شد ، نتیجه بلافصل خشونت های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی در حق مردم مظلوم بلوچستان بوده و هست . هدف از این نوشتار که به بهانه اعلام وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر قرار دادن نام این گروه در لیست تروریستی آمریکا نگارش می شود ، این است تا ریشه های خشونت عریان در ایران امروز شناسایی شود . واضح است که در بستر رفتار خشونت آمیز جمهوری اسلامی با مردم ایران و از جمله مردم بلوچستان ، چیزی جز خشونت نمی روید و همیشه بوده و هستند کسانی که ( اگر چه شاید با نیات خیرخواهانه ) از بیکاری و بیسوادی مردم بهره برده و اقدام به تشکیل چنین گروههایی می زنند . تاریخ جمهوری اسلامی همیشه پر بوده از چنین ماجراهایی که نه تنها در مناطق دوردست و کمتر بهره مند ، بلکه حتا در درون شهرهای بزرگ هم گاه خشونت دامنگیر مردم شده و با جان و مال مردم بازی کرده است . نگاهی به آنچه در اخبار حوادث می خوانیم یادآور همین نکته است که وقتی در جامعه ای خشونت نهادینه می شود ، باید منتظر انواع و اقسام قتل های خانوادگی و خشونت های غیر قابل وصف در میان جامعه و مردمان آن بود . آنچه تحت عنوان جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران از سال 88 سربرآورد ، اگر چه محصول تنها یک تقلب انتخاباتی و کودتای متعاقب آن نبود و ریشه در سالها ظلم و بیعدالتی و تبعیض و به افلاس و فلاکت کشاندن مردم دارد و تاکنون شوربختانه جان و مال افراد زیادی در راه آن از بین رفته است ، اما نوید بخش این واقعیت است که مردم ایران ، با تکیه بر افزایش دانش و آگاهی سیاسی و اجتماعی از یک طرف و پیدا کردن هدف گمشده خود و با فاصله گرفتن از خشونت طلبی و خشونت ورزی از طرف دیگر ، راه روشن آزادی را پیدا کرده و بدنبال فردایی عاری از خشونت برای ایران هستند . نکته ای که در این نباید فراموش کرد این که جمهوری اسلامی همیشه از رواج خشونت در میان مردم استقبال خواهد کرد . زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment